El Greco

GRIEKS RESTAURANT HEERLEN

Reserveren?

 

Algemene Voorwaarden

V.O.F. Grieks restaurant El Greco

Laatst bijgewerkt: 15-03-2024
Versie: 2024.01

V.O.F. Grieks restaurant El Greco gevestigd aan de Pancratiusplein 39 te Heerlen (6411 JZ) met KvK-nummer 66149509 hanteert de algemene voorwaarden bij reserveringen en overige diensten waarbij V.O.F. Grieks restaurant El Greco partij is (hierna genoemd: El Greco).

 1. Definities

  1. “Restaurant”: V.O.F. Grieks restaurant El Greco (hierna genoemd: El Greco), gevestigd te Pancratiusplein 39, Heerlen (6411 JZ).
  2. “Gast”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van het restaurant.
  3. “Reservering”: Het vooraf vastleggen van een tafel of ruimte in het restaurant voor een bepaalde datum en tijd.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van El Greco.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.
 3. Reserveringen

  1. Reserveringen kunnen worden gemaakt via onze reserveringsmodule op onze website, per e-mail of ter plaatse in het restaurant. Elke andere vorm van reserveren, inclusief maar niet beperkt tot e-mail, social media, of andere platforms, kan als niet geldig worden verklaard door El Greco.
  2. Het maken van een reservering houdt geen garantie in voor beschikbaarheid op de gewenste datum en tijd.
  3. El Greco behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of te annuleren naar eigen goeddunken.
 4. Annuleringen en No-shows

  1. Annuleringen van reserveringen dienen tijdig te geschieden en dienen minimaal 24 uur voor de geplande reservering te worden doorgegeven.
  2. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de reservering behoudt El Greco zich het recht voor om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen.
  3. Bij no-shows behoudt El Greco zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen en/of verdere reserveringen te weigeren.
 5. Menu en Prijzen

  1. Het menu en de prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
  2. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 6. Betaling

  1. Betaling dient te geschieden volgens de door El Greco aangegeven betalingsmethoden.
  2. Eventuele klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk te worden gemeld.
 7. Aansprakelijkheid

  1. El Greco is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten in het restaurant.
  2. El Greco is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dat voortvloeit uit het gebruik van haar faciliteiten of diensten, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid.
 8. Privacy

  1. Persoonlijke gegevens die door gasten worden verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Statement. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze verwerking van persoonsgegevens.
 9. Klachten

  1. Klachten over de diensten van El Greco dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te worden gemeld.
  2. El Greco zal klachten zo spoedig mogelijk behandelen en streven naar een passende oplossing.
 10. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

  1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen partijen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar El Greco gevestigd is.
 11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

  1. El Greco behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website van El Greco.
 12. Overige Bepalingen

  1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar gesteld in de Nederlandse taal. Bij eventuele verschillen in interpretatie tussen de Nederlandse versie en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.